Regulamin Russian Blue Cat Club

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego RUS Cat Club

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami członków RCC obowiązują przepisy FIFe i Felis Polonia.

Rozdział 2
Nazwa, siedziba, teren działania, przedstawiciele

§. 2.1
Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej i nosi nazwę Klub Miłośników Kotów Rosyjskich Niebieskich (RUS Cat Club), posługuje się skrótem RCC.
§ 2.2
RCC jest zawiązany na czas nieokreślony, działa za zgodą Felis Polonia, a funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Miłośników Kotów Jedynka.
§ 2.3
Terenem działalności RCC jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą zarządu RCC jest m.st. Warszawa.
§ 2.4
RCC ma prawo używania pieczęci oraz oznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2.5
RCC zrzesza hodowców i miłośników kotów rosyjskich niebieskich, opierając swoją działalność na pracy dobrowolnej i społecznej ogółu członków.

Rozdział 3
Majątek

§ 3
Na majątek RCC składają się składki członkowskie.

Rozdział 4
Zmiana regulaminu i rozwiązanie RCC

§ 4.1
Regulamin RCC może być zmieniony przez głosowanie, większością 2/3 głosów.
§ 4.2
Rozwiązanie RCC może nastąpić za zgodą 2/3 wszystkich członków RCC wszystkich członków.
§ 4.3
O przeznaczeniu majątku pozostałego po rozwiązaniu RCC decyduje Zarząd za zgodą 2/3 wszystkich członków RCC.

Rozdział 5
Cele RCC i środki działania

§ 5.1
Cele RCC to:
a) zrzeszanie hodowców i miłośników kotów rasy rosyjski niebieski;
b) pomoc w nawiązaniu współpracy hodowlanej;
c) promowanie kotów rasy rosyjskiej niebieskiej zgodnych ze standardem FIFe;
d) promowanie polskich hodowli kotów rosyjskich niebieskich na świecie;
e) propagowanie właściwego stosunku do kotów opartego na poszanowaniu naturalnych potrzeb tych zwierząt.
§ 5.2
RCC realizuje swoje cele poprzez:
1. Popieranie polskich hodowli kotów rasy rosyjskiej niebieskiej;
2. Współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranicą;
3. Współpracę z innymi pokrewnymi organizacjami w kraju i za granica;
4. Uczestnictwo w imprezach związanych z propagowaniem hodowli kotów rasowych lub samodzielne organizowanie takich imprez;
5. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu hodowli, behawioru, genetyki itd. nie tylko kotów rosyjskich niebieskich, ale także całego gatunku;
6. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu;
7. Kontrole warunków bytowych kotów rosyjskich niebieskich w uzasadnionych przypadkach;
8. Przyznawanie nagród i kar przewidzianych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 6
Zarząd, prawa i obowiązki

§ 6.1
Zarząd RCC składa się z trzech osób i reprezentuje RCC na zewnątrz.
§ 6.2
Kadencja Zarządu RCC trwa 3 lata lub do czasu rezygnacji lub usunięcia członka Zarządu większością 2/3 głosów.
§ 6.3
Zarząd RCC odpowiada za prowadzenie spraw bieżących i realizację celów określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 7
Członkowie RCC, ich prawa i obowiązki

§ 7.1
Członkowie RCC dzielą się na:
1) Zwyczajnych;
2) Honorowych.
3) Wspierających
§ 7.2
Członkiem zwyczajnym RCC może zostać:
1) Hodowca kotów rasy rosyjskiej niebieskiej, który posiada przydomek hodowlany zarejestrowany w FIFe
2) Właściciel kota lub kotów rosyjskich niebieskich nie będący hodowcą, który jest członkiem Stowarzyszenia Felinologicznego w Polsce należącego do FIFe;
3) Miłośnik kotów rosyjskich niebieskich, który jest członkiem Stowarzyszenia Felinologicznego w Polsce należącego do FIFe.
§ 7.3
Członkiem honorowym może być osoba, która oddała szczególne zasługi dla rozwoju i promocji rasy kotów rosyjskich niebieskich.
§ 7.4
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd RCC na podstawie:
a) złożenia lub przesłania pisemnej deklaracji członkowskiej;
b) wniesienia opłat członkowskich.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd RCC na podstawie głosowania większością 2/3 głosów.
§ 7.6
Członkostwo w RCC ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Zarządu ;
2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) Skreślenia z listy członków osoby, która nie przestrzegała niniejszego regulaminu
§ 7.8
Założyciele RUS Cat Club uzyskują status członka RCC dożywotnio.
§ 7.9
1. Członkowie honorowi, którzy są jednocześnie członkami zwyczajnymi oraz członkowie zwyczajni RCC mają:
a) Czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu RCC;
b) Prawo do dostępu do informacji o pracach RCC, wszelkich zmian lub propozycji zmian w regulaminie RCC;
c) Prawo do głosowania oraz wysuwania propozycji zmian w regulaminie;
d) Prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez RCC.
2. Członkowie honorowi, którzy nie są jednocześnie członkami zwyczajnymi klubu mają prawo uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez RCC.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze wszystkich opłat klubowych.
§ 7.10
Członkowie RCC zobowiązani są do:
1) Przestrzegania przepisów FIFe i Felis Polonia oraz regulaminu RCC;
2) Zapewnienia co najmniej 6 m 2 powierzchni dla jednego dorosłego kota;
3) Zapewnienia co najmniej 1 opiekuna dla 5 dorosłych kotów;
4) Uczestnictwa w pracach RCC;
5) Regularnego opłacania składek;
6) Dzielenia się wiedzą odnośnie hodowli kotów ;
7) Wspierania hodowli członków RCC;
8) Informowania Zarządu RCC o anomaliach genetycznych, które zaistniały w wyhodowanych miotach;
9) Informowania Zarządu RCC w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że inny członek RCC postępuje niezgodnie z regulaminem.
§ 7.11
Członkowi RCC nie wolno:
1) W jakikolwiek sposób przyczyniać się do powiększania populacji kotów nierodowodowych, jak również nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów;
2) Posiadać w jednym domu więcej niż 2 mioty jednocześnie;
3) Krzyżować koty bez ocen doskonałych z Międzynarodowych wystaw pod patronatem FIFe w klasie kotów dorosłych, przy czym dla kotek konieczne są dwie a dla kocurów trzy oceny, kiedy krycie odbywa się poza FIFe , oceny zastępuje zgoda właściwej komisji hodowlanej;
4) Sprzedać kota rosyjskiego niebieskiego bez zawarcia z kupującym pisemnej umowy (umowa wzorcowa dostępna na stronie RCC);
5) Kryć kotki bez 6 miesięcznej przerwy między miotami, o ile lekarz nie zaleci inaczej;
6) Kryć kocurem więcej niż 15 razy do roku;
7) Dopuszczać do złego stanu emocjonalnego kota
8) Dopuszczać do imbredów bez zgody właściwej komisji hodowlanej;
9) Posługiwać się na forum RCC lub w trakcie wystaw wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi.
§ 7.12
Członkowi RCC nie wolno:
1. Działać na szkodę innego hodowcy, właściciela czy miłośnika kotów zrzeszonego w FIFe, a w szczególności:
a) Rozpowszechniać niesprawdzone informacje i bezpodstawne oskarżenia;
b) Wpływać na decyzję sędziego w trakcie wystaw kotów dotyczącą kotów innych wystawców, np. przez jakąkolwiek sugestię czy komentarze na temat kotów innych wystawców lub przekupstwo.
c) Zniechęcać potencjalnych nabywców do kupna kociąt z hodowli, należących do innych członków RCC.
§ 7.13
Przy podejmowaniu decyzji o rozmnażaniu kota członek RCC :
1) ustala najlepsze z możliwych kojarzenie kotów, tak by pracować nad dobrem rasy;
2) podejmuje decyzję o sprzedaniu kota, jeżeli kupujący uprawdopodobni że zapewni właściwą opiekę kotu rosyjskiemu niebieskiemu;
§ 7.14
W przypadkach uzasadnionych klub RCC kontroluje sytuację bytową kota.
1) Kontrola warunków bytowych może być przeprowadzona w każdym czasie, poprzez właściwą komisję hodowlaną i przedstawiciela RCC, po uzgodnieniu terminu z hodowcą;
2) Decyzje o konieczności przeprowadzenia kontroli podejmuje Zarząd RCC w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów;
3) Z przebiegu kontroli tworzy się protokół, a w sytuacjach ewidentnego łamania przepisów niniejszego regulaminu sporządza się protokół i podejmuje czynności niezbędne do usunięcia tego członka z RCC.

Rozdział 8
Kary i nagrody

§ 8.1
1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Zarząd RCC zastosuje odpowiednio do naruszenia:
a) ostrzeżenie;
b) zawieszenie w prawach członka klubu na czas określony;
c) skreślenie z listy członków RCC.
2. Decyzję o ukaraniu podejmuje się na podstawie głosowania większością 2/3 głosów i sporządza się na piśmie, a gdy względy wychowawcze za tym przemawiają upublicznienia się przyczyny na stronie RCC, a w uzasadnionych przypadkach także na innych stronach internetowych.
3. Jeżeli w okresie zawieszenia w prawach członka osoba dopuści się ponownie naruszenia regulaminu zostanie automatycznie usunięta z klubu RCC z upublicznieniem przyczyn.
§ 8.4
Członkom o nienagannej opinii lub tym którzy w jakiś szczególny sposób zasłużyli na uznanie Zarząd RCC może przyznać nagrody, którymi są:
a) Pochwała;
b) Dyplom;
c) Puchar za szczególne osiągnięcia na rzecz kota Rosyjskiego Niebieskiego.
§ 8.5
Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje się na podstawie głosowania większością 2/3 głosów i wydaje na piśmie z podaniem do wiadomości na stronie RCC.

Loading...