Ogłoszenia

Podatki …

Przypominamy naszym członkom, że na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm.(tekst poniżej) hodowla kotów rasowych jest opodatkowana.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.

W w/w deklaracjach należy zaznaczyć właściwy nr działu specjalnej produkcji rolnej – dla hodowli kotów rasowch jest to dział 85 oraz podać ilość kotów (nie kastratów) / rozmiar hodowli .
W/w dekalracje rozliczane bedą przez państwa w 2006 r za 2005 r. Kwota podatku za działy specjalne produkcji rolnej podawana jest w rozporzadzeniach Min Finansów.

Art. 43. [Obowiązki podatników z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej *]:
1. Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym.
2. Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy składają ponadto właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie określonym w ust. 1 deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani zawiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie 7 dni o:
3.1. zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
3.2. zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
3.3. rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją tego urzędu skarbowego obniżone, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w terminach określonych w art. 44 ust. 6.
5. Jeżeli podatnicy, o których mowa w ust. 1, osiągają poza dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych opłacają zaliczki według zasad określonych w art. 44, bez łączenia tych dochodów z dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej.
Zgłoszenia dokonuje się na druku PIT-6 we właściwym urzędzie skarbowym.

* Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

14-10-2015

 

Loading...